Utlysninger

Søknadsfrist
15.11
2023
Planlagt

Samarbeidsprosjekt for bedre samhandling til det beste for utsatte barn og unge

Utlysningen er rettet mot godkjente forskningsorganisasjoner og midlene skal gå til samarbeidsprosjekter med partnere fra frivillig sektor, ideelle stiftelser, offentlig sektor og/eller private aktører.

Utdanning og kompetanse
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Søknadsfrist
Løpende
07.06.2023
Søk nå

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2023

Siste frist for innsending av søknad er 7. juni 2023, kl. 23.59.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet er rettet mot bedrifter, og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling (FoU).

Hav
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
07.06.2023
Søk nå

Grønn plattform 2023 – hovedutlysning

Siste frist for innsending av søknad er 7. juni 2023, kl. 23.59.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva lyser ut inntil 630 millioner kroner til nye treårige Grønn plattform-prosjekter som skal ha oppstart tidlig i 2024. Bedrifter og forskningsinstitutter kan søke.

Bransjer og næringer
Grønn plattform
Søknadsfrist
Løpende
07.06.2023
Søk nå

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet 2023

Siste frist for innsending av søknad er 7. juni 2023, kl. 23.59.

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi. Årets utlysning omfatter kun tematikk innenfor petroleum.

Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
07.06.2023
Planlagt

Nærings-ph.d. – doktorgradsprosjekt i bedrift 2023

Siste frist for innsending av søknad er 7. juni 2023, kl. 23.59.

Nærings-ph.d.-ordningen skal bidra til å øke forskningsinnsatsen og den langsiktige kompetansebyggingen i bredden av norsk næringsliv gjennom rekruttering av doktorgradskandidater.

Bransjer og næringer
Søknadsfrist
13.09
2023
Planlagt

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Virksomheter i offentlig sektor kan søke støtte til FoU-prosjekter for innovasjon i tjenester, infrastruktur og forvaltning. Prosjektene skal føre til verdiskaping for offentlig sektor og dens brukere.

Helse
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist
13.09
2023
Planlagt

Pilot Helse

Pilot Helse gir virksomheter i offentlig sektor og bedrifter støtte til ambisiøse og krevende innovasjonsløp sammen med andre relevante samfunnsaktører.

Helse
Søknadsfrist
13.09
2023
Planlagt

Førkommersiell anskaffelse

Virksomheter i offentlig sektor kan søke støtte til innovative anskaffelser for innovasjon i tjenester, infrastruktur og forvaltning. Prosjektene skal føre til verdiskaping for offentlig sektor, næringsliv og brukere av offentlige tjenester.

Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist
Løpende
21.06.2023
Søk nå

Obligatorisk skisse som grunnlag for søknad om forskningsinfrastruktur

Siste frist for innsending av skisse er 21. juni 2023, kl. 23.59.

Forskningsrådet lyser ut midler fra Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR). For å kunne sende søknad til hovedutlysningen, må dere sende inn skissen innen fristen 21. juni 2023.

Forskningsinfrastruktur
Søknadsfrist
15.11
2023
Planlagt

Forskningssenter for utvalgte profesjonsutdanninger innenfor temaet utsatte barn og unge

Dette er et varsel om kommende utlysning. Vi lyser ut midler til å etablere inntil tre nye forskningssentre innenfor temaet utsatte barn og unge. Lærerutdanningene og relevante helse- og velferdsutdanninger kan søke.

Utdanning og kompetanse
Søknadsfrist
15.11
2023
Planlagt

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Sentrenes hovedaktivitet skal være innenfor teknologisk forskning, og samfunnsvitenskapelige og miljøfaglige problemstillinger skal integreres i senterets forskningsaktivitet. Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med partnere fra andre forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor kan søke.

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Kvalifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning 2023

Formålet med et kvalifiseringsprosjekt er å gjennomføre innledende undersøkelser av det kommersielle potensialet i forskningsresultater. Godkjente forskningsorganisasjoner, TTO-er og oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner, kan søke.

Bransjer og næringer
Kommersialisering
Søknadsfrist
Kommer
2023
Planlagt

Verifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning 2023

Formålet med et verifiseringsprosjekt er å redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i prosjektet. Godkjente forskningsorganisasjoner, TTO-er og oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner, kan søke.

Bransjer og næringer
Kommersialisering
Søknadsfrist
15.11
2023
Planlagt

Midler til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet

Dette er et varsel om kommende utlysning. Mer informasjon kommer i juni 2023. Utlysningen gjelder støtte til etablering og/eller oppgradering av forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet, og inkluderer norsk deltakelse i samarbeid om etablering eller oppgradering av internasjonale forskningsinfrastrukturer.

Forskningsinfrastruktur
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater

Formålet med ordningen er å øke andelen unge forskere som tar et forskningsopphold i utlandet. Internasjonal erfaring er viktig for forskerkarrieren og bidrar til å styrke norsk forskning ved å øke kompetansen, utvikle nettverk og styrker dermed mulighetene for tilgang til den internasjonale forskningsfronten.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Grønn luftfart – støtte til prosjektetablering og posisjonering

Prosjektetableringsstøtte for næringsliv og offentlig sektor innenfor Grønn luftfart, som ønsker å posisjonere seg og jobbe mot Forskningsrådets nasjonale utlysninger av midler til innovasjon.

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Forsterkningsmidler til pågående prosjekter for å knytte kompetanse og resultater av IKT-forskning mot forsvarssektoren

Pågående prosjekter som forsker innenfor temaene kunstig intelligens (KI), autonomi og/eller kvanteteknologi kan søke om tilleggsmidler for å gjennomføre aktiviteter som fører til kompetanse- og resultatoverføring til forsvarssektoren. Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

PES Horisont Europa – Støtte til prosjektetablering og posisjonering

Søk om støtte så snart et prosjektforslag begynner å ta form og seinest fire uker før EU-fristen. Skal du koordinere et samarbeidsprosjekt, ta kontakt med kontaktperson (NCP) 12 uker før fristen.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Forprosjekt polarforskning

Vi lyser ut midler til forprosjekt for nye store nasjonale forskningsinitiativer rettet mot polare strøk i endring. 

Klima- og polarforskning
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Støtte til medlemskap i European Open Science Cloud Association

Godkjente forskningsorganisasjoner og offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner kan søke om støtte til medlemskap i European Open Science Cloud Association (EOSC AISBL).

Forskningsinfrastruktur
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Registrering av norske prosjektdeltakere i internasjonale fellesprogrammer

Registrering av norske forskningsorganisasjoner, bedrifter og andre virksomheter som deltar i bevilgede prosjekter i europeiske, nordiske og andre internasjonale fellesprogrammer.

Internasjonale fellesprogrammer
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Støtte til arrangementer med fokus på finansmarkedenes funksjon og etisk bevissthet

Støtte til faglige arrangementer som har fokus på hvordan finansmarkedene fungerer og som bidrar til etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Søknaden må tydeliggjøre relevansen til Finansmarkedsfondets formål.

Politikk- og forvaltningsområder
Humaniora og samfunnsvitenskap
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

SKATTEFUNN Skattefradragsordning for bedrifter med utviklings- og forskningsprosjekter

SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU).

Søknadsfrist
25.05
2023
Søk nå

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

Hensikten med programmet er at norske virksomheter skal prøve ut innovasjonsmetoder som bygger på studier av brukerne og designmetodikk. Målet er å utvikle nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer og dermed øke konkurransekraften i norsk næringsliv.

Industri og tjenestenæringer
Søknadsfrist 2
13.06
2023
Søk nå

Fremtidens helsevesen

Forskningsrådet lyser ut 2 000 000 euro til norske forskere som vil delta i europeisk forskningssamarbeid om fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Politikk- og forvaltningsområder
Helse
Muliggjørende teknologier
Naturvitenskap og teknologi
Søknadsfrist 2
29.06
2023
Søk nå

Motstandskraft og sårbarhet i psykisk helse

Målet med utlysningen er å legge til rette for multinasjonale forskningsprosjekter som bidrar til bedre kunnskapen om nevrobiologiske mekanismer involvert i motstandskraft eller sårbarhet for miljøutfordringer innen psykisk helse.

Helse
Livsvitenskap
Søknadsfrist 1
15.07
2023
Søk nå

Klima, miljø og helse 2 - Belmont Forum utlysning

Formålet med utlysningen er å forbedre forståelsen av sammenhengene mellom klima-, miljø- og helse for å beskytte og fremme klodens og menneskelig helse i møte med klimaendringene.

Klima- og polarforskning
Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist 1
20.07
2023
Søk nå

Green ERA-Hub - Bidra til et bærekraftig og motstandsdyktig jordbruks- og matsystem

Forskningsrådet lyser ut 10 millioner kroner til internasjonalt forskningssamarbeid om bærekraftige og motstandsdyktige jordbruks- og matsystemer.

Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist 1
21.07
2023
Søk nå

Translasjonsforsking på kreftepigenetikk

Formålet er translasjonsforskning som vil resultere i bedre pasientbehandling innen kreft.

Helse
Livsvitenskap
Søknadsfrist 1
08.09
2023
Søk nå

Klima og kulturarv

Utlysningen er rettet mot forskningsutfordringer i grenseflaten mellom kulturarv og klimaendringer. Søknadsfristen er fredag 8. september 20:00 UTC.

Klima- og polarforskning
Humaniora og samfunnsvitenskap
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mai 2023, 06:08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.