Viktige datoer knyttet til utlysning og søknadsbehandling

15. mar 2023

Søknadsfrist Forskerprosjekt for unge talenter (kun FRIPRO)

Vår 2023

Utlysningene publiseres

Så snart de viktigste rammene for utlysningene er bestemt, publiserer vi foreløpige utlysningstekster.  

Høst 2023

Løpende søknadsmottak åpner

Tildeling

Du får svar på søknaden om Forskerprosjekt for unge talenter (FRIPRO) med søknadsfrist 15. mars 2023, og resultatet offentliggjøres på nettsidene våre.

Vår 2024

Tildelinger

Tildelinger vil komme fordelt utover året. Du får svar på søknaden og resultatet offentliggjøres på nettsidene våre. 

 

Viktige datoer knyttet til utlysning og søknadsbehandling

Nye krav og begrensninger i 2023

For å redusere ressursbruken knyttet til utforming og behandling av søknader til Forskningsrådet, innfører vi flere tiltak som skal bidra til å øke andelen innvilgede søknader i Banebrytende forskning (FRIPRO). For å få til dette, innfører vi to hovedtiltak.

Det første er å erstatte årlig søknadsfrist med løpende søknadsbehandling, inkludert ett års karenstid for å søke igjen. Det andre er å innføre karantenetid for prosjektledere for søknader som ikke får en av de høyeste karakterene, slik at disse må vente ett eller to år til før de kan søke igjen.

Karens og karantene innføres fra og med utlysningen av Forskerprosjekt for unge talenter med frist 15. mars 2023. Karakterkravet for å unngå karantene er lavere for unge talenter enn den vil være for prosjektledere for Forskerprosjekt for fornyelse, og det vil ikke være noen karantene for prosjektledere for Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet. Grensene er basert på et gjennomsnitt av karakterene (1–7, der 7 er høyeste karakter) fastsatt av panelene.

Utlysning 

To års karantene  

Ett års karantene  

Ingen karantene  

Forskerprosjekt for fornyelse 

3 eller lavere 

Høyere enn 3, til og med 5,5 

Høyere enn 5,5 

Forskerprosjekt for unge talenter 

Ingen 

4,5 eller lavere 

Høyere enn 4,5 

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet 

Ingen 

Ingen 

Alle 

Karenstiden gjelder fra den datoen du sender inn søknaden. Karantenen gjelder fra datoen karenstiden går ut. Eksempel: En prosjektleder sender inn en søknad om Forskerprosjekt for fornyelse 1. november 2023. I panelbehandlingen får søknaden karaktersnitt 5,5, og prosjektleder får svar på søknaden våren 2024. Karenstiden for prosjektlederen gjør at hen kan være prosjektleder for en ny FRIPRO-søknad tidligst 1. november 2024, men fordi søknaden fikk karaktersnitt innenfor karantenegrensene for ett års karantene, kan hen ikke sende inn en søknad til FRIPRO igjen før tidligst 1. november 2025.

Vi innfører løpende søknadsmottak og -behandling fra og med FRIPRO-utlysningene som åpner for søknader høsten 2023. Når søknaden er sendt, vil du som prosjektleder få en 12 måneders karenstid til du kan være prosjektleder for en ny FRIPRO-søknad. Vi vil innvilge søknader flere ganger i året. Fagfellevurderingen blir som før.

I tillegg innfører vi fra høsten 2023 fire mindre tiltak for å øke innvilgelsesprosenten og redusere søknadsmengden og ressursbruk i FRIPRO:

 • Du kan ikke være prosjektleder for mer enn ett FRIPRO-prosjekt av gangen, men du kan søke om et nytt prosjekt i god tid før det pågående prosjektet ditt er ferdig.
 • Det blir krav om seks års erfaring etter doktorgrad eller tilsvarende for Forskerprosjekt for fornyelse, slik at denne FRIPRO-utlysningen blir forbeholdt erfarne forskere. Forskere tidlig i karrieren kan søke Forskerprosjekt for unge talenter eller Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet. Vi fjerner samtidig alderskravet for Forskerprosjekt for unge talenter, slik at alle forskere med 2-7 års erfaring kan søke om disse midlene.
 • Dersom det er hensiktsmessig for prosjektet du planlegger, kan du søke om et prosjekt med lengere varighet enn du har kunnet fram til nå.
 • Forskningsrådet tar i bruk faste ekspertpooler i behandlingen av søknadene for å raskere og mer effektivt sette sammen egnet kompetanse for å vurdere søknadene som kommer inn.

Vi vil gi nærmere informasjon om tiltakene vi innfører fra høsten i forbindelse med at utlysningen publiseres.

Endringene er utformet i tett dialog med forskningsorganisasjonene, Forskningsrådets styre og de tre fagporteføljestyrene.

Prosjektenes faglig nyskapende karakter og vitenskapelige kvalitet (vurderingskriteriene Forskningskvalitet – potensial for å flytte forskningsfronten og Forskningskvalitet – kvalitet i FoU-aktiviteter) vil fortsatt være det viktigste når søknader blir valgt ut til finansiering fra FRIPRO, og kun de beste forskerne med spesielt gode søknader vil ha mulighet til å nå opp. I 2022 fikk om lag 25 prosent av søknadene med karakter 6 eller 7 på alle vurderingskriterier finansiering.

Om Banebrytende forskning (FRIPRO)

Ny viten oppstår ofte på uventede måter og på områder det er umulig å forutsi. Derfor er fri, grunnleggende forskning viktig for vitenskapelig og faglig fornyelse, og kan danne grunnlag for mer anvendt forskning, næringsutvikling og politikkutforming. FRIPRO skal bidra til dette, og vi lyser ut midler til grunnleggende og anvendte forskningsprosjekter innenfor alle fagområder, hvor prosjektideene kommer fra forskerne selv.

Nyskapende, fremragende forskning for store fremskritt

FRIPRO skal fremme

 • vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
 • dristig og nyskapende forskning
 • karriere og internasjonal mobilitet for unge forskere

Ingen kan vite nøyaktig hva resultatene og fremtidig verdi fra et forskningsprosjekt vil bli. Samtidig er det lov til å drømme stort og sikte mot forskning som har mulighet til å gi betydelige fremskritt i fagfeltet. Gjennom FRIPRO er vi villige til å satse på dristig forskning med potensielt høy risiko. Vi forventer god risikoplanlegging og reserveplaner i søknader om slike prosjekter.

For forskningsorganisasjoner og karrierebygging

Gjennom FRIPRO ønsker vi å nå forskere i ulike stadier av forskerkarrieren. Vi lyser derfor ut midler gjennom søknadstypen Forskerprosjekt, med de tre utlysningene som til sammen gjør at alle med godkjent doktorgrad kan søke FRIPRO:

 • Forskerprosjekt for fornyelse: 6 år etter disputas
 • Forskerprosjekt for unge talenter: 2–7 år etter disputas, under 40 år
 • Treåring Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet: 0–7 år etter disputas

I tillegg kan prosjektledere for Forskerprosjekt for unge talenter og eldre prosjekter av typen Unge forskertalenter, søke om midler til utenlandsopphold på 3–12 måneder, i utlysningen Utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Alle prosjektledere kan også søke om midler til slike utenlandsopphold for de Forskningsrådsfinansierte doktorgrads- og postdoktorstipendiatene i sine FRIPRO-prosjekter.

FRIPRO er rettet mot forskermiljøer, og det er derfor kun forskningsorganisasjoner, eventuelt i samarbeid med andre forskningsorganisasjoner, som kan søke om midler her. Bedrifter og andre foretak kan ikke være samarbeidspartnere, men kan levere FoU-tjenester til prosjektene som underleverandører.

Porteføljestyrene fatter vedtak

Porteføljestyrene for humaniora og samfunnsvitenskap, livsvitenskap, og naturvitenskap og teknologi, fatter vedtak om bevilgning eller avslag for søknader til FRIPRO.

Humaniora og samfunnsvitenskap

Wiebke Ramm

  Banebrytende forskning

Livsvitenskap

Nina Bjørk Arnfinnsdottir

  Banebrytende forskning

Naturvitenskap og teknologi

Heidi Roggen

  Banebrytende forskning

Aktuelt for Banebrytende forskning

Aktuelle arrangementer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mai 2023, 05:50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.